آسفالت گرم (بتن آسفالتي)

  ۱-    مصالح سنگي               مخلوط سنگي شامل مصالح ريزدانه و درشت‌دانه، بايد با رعايت دقيق مندرجات اين بخش تهيه و انبار شود. تمام منابع مصالح رودخانه‌اي يا معادن سنگي تعيين شده در مشخصات فني خصوصي يا منابعي كه بعداً توسط پيمانكار پيشنهاد گردد، بايد با ويژگيهاي مندرج در مشخصات فني خصوصي و در غياب…